Ravin Home Resort

ข้อกำหนดการเข้าพักที่ ราวิน โฮม รีสอร์ท

 1. บ้านพักแต่ละประเภทเข้าพักได้ตามจำนวนคนที่แจ้งไว้เท่านั้น
  • Superior Room : ห้องซูพีเรีย  รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน (800 บาท/ท่าน)
  • Mountain View Room : ห้องวิวเขาใหญ่  รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (800 บาท/ท่าน)
  • Family Room : ห้องครอบครัว  รองรับ 6 ท่าน
  • Deluxe Garden Villa : บ้านดีลักซ์วิวสวน  รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (800 บาท/ท่าน)
  • 3 Bedrooms Deluxe Garden Villa : บ้านดีลักซ์วิวสวน 3 ห้องนอน  รองรับ 6 ท่าน เสริมได้ 4 ท่าน (800 บาท/ท่าน)
  • Island Villa : บ้านบนเกาะ   รองรับ 12 ท่าน เสริมได้ 6 ท่าน (800 บาท/ท่าน)
  • Small Lake View Villa : บ้านวิวเขาและทะเลสาบ เล็ก   รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน (800 บาท/ท่าน)
  • Medium Lake View Villa : บ้านวิวเขาและทะเลสาบ กลาง   รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (800 บาท/ท่าน)
  • Large Lake View Villa : บ้านวิวเขาและทะเลสาบ ใหญ่   รองรับ 4 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (800 บาท/ท่าน)

ระเบียบการเข้าพักที่ ราวิน โฮม รีสอร์ท

 1. เข้าพักตามที่รีสอร์ทกำหนด เด็กอายุ 0-9 ปี (ไม่เกิน 1 คน) พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติมหากพักกับผู้ปกครองและไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ เด็กอายุเกิน 9 ขวบจะต้องเพิ่มเตียงเสริม ราคา 800 บาท/ท่าน รวมอาหารเช้า
 2. ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล หากพบเห็นรีสอร์ทปรับเพิ่ม 4,000 บาท/ท่าน
 3. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 4. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 5. ห้ามลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
 6. โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ
 7. ห้ามนำสัตว์เลี้ยง วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ทุกชนิด สิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาภายในเข้ามาในห้องพัก หรือในบริเวณอื่นของรีสอร์ท
 8. ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในรีสอร์ท
 9. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้ หากฝ่าฝืนมีค่าปรับ 3,000 บาท
 10. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 11. กรณีที่ท่านไม่เข้าพักตามที่กำหนด ทางรีสอร์ทจะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 12. ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่เข้าพัก และ Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป
 13. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. คิดค่าบริการ 1,000 บาท
 14. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 15. เมื่อผู้พัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางรีสอร์ทจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out
 16. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายใน และภายนอกห้องพัก
 17. ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ภายในรีสอร์ท
 18. การปิ้ง-ย่าง สามารถทำได้ในบริเวณที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยใช้อุปกรณ์การปิ้งย่างที่เช่าจากทางรีสอร์ทเท่านั้น

ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักที่ ราวิน โฮม รีสอร์ท

 1. กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้ กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากลูกค้าได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ราคาห้องพักอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามฤดูกาลของวันที่ต้องการเข้าพัก
 2. กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการเต็มจำนวน 100% ของราคาห้องพัก
Login Form
Register Form